Algemene voorwaarden Willemijnlucasfotografie & livelyfilmed

Artikel 1. Defenities

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden opgenomen in dit document.
- Opdrachtnemers: Willemijnlucasfotografie, gevestigd te (2681 EJ) Monster aan de Seringenstraat 1, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 78135214, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw W. Lucas.
Livelyfilmed, gevestigd te (2691 VP) 's-Gravenzande aan de Prinsesirenenstraat 26, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 89485149, hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door meneer D.N. Groeneveld.

- Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
- Consument: de natuurlijke persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die aan opdrachtnemer opdracht heeft gegeven tot het leveren van producten en/of diensten.
- Producten en/of diensten: alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die opdrachtnemer voor of ten behoeve van de opdrachtgever verricht.
- Overeenkomst: iedere overeenkomst, evenals (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering daarvan, tussen opdrachtnemer en opdrachtgever met als doel opdrachtnemer producten en/of diensten te laten leveren in opdracht of ten behoeve van opdrachtgever.
- Offerte: iedere door opdrachtnemer uitgebrachte offerte of aanbieding voor het leveren van haar diensten.
- Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever tezamen.
- Schriftelijk: op schrift gestelde communicatie, waaronder begrepen communicatie per e-mail.
- Dag: kalenderdag, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Artikel 2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en werkzaamheden tussen opdrachtnemer en haar opdrachtgevers. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing wanneer er uit een overeenkomst een vervolgovereenkomst of meerwerk vloeit.

Van deze algemene voorwaarden kan niet worden afgeweken, tenzij beide partijen uitdrukkelijk schriftelijke anders overeenkomen.

Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van opdrachtgevers of van derden uit.

Opdrachtnemer heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wijzigingen zullen ook gelden ten aanzien van reeds afgesloten overeenkomsten. Opdrachtnemer zal opdrachtgever per e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen van de algemene voorwaarden.

Wijziging van algemene voorwaarden zullen na dertig dagen, nadat opdrachtgever op de hoogte is gesteld, van kracht zijn. Enkel de consument heeft het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de consument niet akkoord gaat met de aangekondigde wijziging. Opdrachtgevers handelend in de hoedanigheid van beroep of bedrijf, zijn gehouden de wijziging te accepteren.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes
Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Opdrachtnemer heeft het recht een gedaan aanbod uiterlijk binnen drie dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Een aanbod en/of offerte wordt schriftelijk door de opdrachtnemer aangeboden, tenzij spoedeisende omstandigheden dit onmogelijk maken.

Opdrachtnemer kan niet aan aanbiedingen en/of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod of de offerte, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of schrijffout bevat.

Aanbiedingen en/of offertes kunnen gebaseerd zijn op de door opdrachtgever verstrekte gegevens. Indien na de aanbieding en/of offerte blijkt dat de verstrekte gegevens afwijken van de heersende omstandigheden, dan kunnen er geen rechten worden ontleend aan de door opdrachtnemer gedane aanbieding en/of offerte.

Opdrachtnemer mag opdrachten zonder enige opgave van redenen weigeren.

Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten of nabestellingen.

Artikel 4. De overeenkomst
De overeenkomst komt tot stand nadat de opdrachtgever het aanbod en/of de offerte schriftelijk heeft aanvaard en opdrachtnemer de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd.

Wanneer de aanvaarding van de opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van de aanbieding en/of offerte, komt de overeenkomst pas tot stand indien opdrachtnemer uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijking(en) heeft ingestemd.

In het geval waar opdrachtnemer diensten levert in opdracht van opdrachtgever zonder dat er een aanbieding en/of offerte is vooraf gegaan, ontstaat de overeenkomst pas op het moment dat opdrachtnemer start met de uitvoering van de dienst(en).

Het wijzigen van een aanvaarde opdracht kan alleen met goedkeuring van beide partijen worden doorgevoerd. Eventuele meerkosten als gevolg van een wijziging komen ten laste van de opdrachtgever. Opdrachtnemer informeert opdrachtgever zo spoedig mogelijk over eventuele meerkosten. Wijzigingen kunnen met zich meebrengen dat de overeengekomen levertijd c.q. uitvoeringstermijn door opdrachtnemer wordt overschreden, hetgeen als overmacht wordt beschouwd.

Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is de overeenkomst te wijzigingen en/of aan te vullen, stelt opdrachtnemer de opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen tijdig en in onderling overleg overgaan tot aanpassing van de overeenkomst.

Artikel 5. Uitvoering van de overeenkomst
Opdrachtnemer voert haar diensten naar beste inzicht uit, overeenkomstig met de eisen van goed vakmanschap. Opdrachtnemer heeft jegens de uitvoering van de overeenkomst een inspanningsverplichting en kan niet worden aangesproken vanuit een resultaatverplichting.

Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het Burgerlijk Wetboek aanvaard en uitgevoerd door opdrachtnemer.

Opdrachtnemer het recht de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat opdrachtnemer tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst en onder gunstige omstandigheden. Heeft de opdrachtgever er niet voor gezorgd dat opdrachtnemer tijdig en onder gunstige omstandigheden kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer toegang te verschaffen tot de locatie, het pand c.q. de ruimte dan wel deze beschikbaar te stellen alwaar de overeengekomen diensten c.q. werkzaamheden door opdrachtnemer worden uitgevoerd, alsmede de daarvoor benodigde voorzieningen, aansluitingen en door opdrachtnemer benodigde materialen. Loopt de uitvoering van de overeenkomst vertraging op door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomen van genoemde voorzieningen in voorgaande zin, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer heeft het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, tot het moment dat opdrachtgever aan de verplichting bedoeld in dit artikel heeft voldaan.

Artikel 6. Levering
Tenzij anders overeengekomen, worden de foto’s digitaal aangeleverd door opdrachtnemer binnen 14 dagen na uitvoering van de opdracht.

Opdrachtnemer levert de door haar gemaakte en bewerkte foto’s als eindproduct. Opdrachtgever maakt een selectie van deze foto’s. Opdrachtnemer levert geen onbewerkte beelden.

Het is opdrachtgever uitdrukkelijk verboden eigen bewerkingen toe te passen aan de foto’s of video's. Onder eigen bewerkingen wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan: het toevoegen van filters, kleuren, aanpassingen en uitsnedes.

Opdrachtnemer bewerkt de foto’s naar eigen idee en inzicht. De eerste aanpassingsronde voor het bewerken van de foto’s is kosteloos. Als de opdrachtgever meer of extra aanpassingen wil laten doorvoeren door opdrachtnemer, komen de daaruit voortvloeiende kosten en/of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 7. Prijzen
Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert zijn in euro’s, inclusief 21% BTW en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

Alle prijzen die opdrachtnemer hanteert voor haar diensten kunnen te allen tijde gewijzigd worden, indien opdrachtnemer dit nodig acht. Voorafgaand aan de ingang ervan zal opdrachtnemer prijsaanpassingen mededelen aan de opdrachtgever. De consument heeft het recht de overeenkomst met opdrachtnemer te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Indien opdrachtnemer een vast tarief met opdrachtgever is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van dit tarief wanneer tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en dit niet toerekenbaar is aan opdrachtnemer, dat in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden gevergd, dat opdrachtnemer de overeengekomen werkzaamheden verricht tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. Opdrachtnemer stelt opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Opdrachtgever is gehouden tot betaling van deze meerkosten.

Artikel 8. Betalingsvoorwaarden
Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum per bank in euro’s te geschieden.

Opdrachtnemer behoudt te allen tijde het recht voor om (volledige) vooruitbetaling of tussentijdse betaling van opdrachtgever te verlangen.

Bezwaren tegen de factuur schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op.

Betaling zal, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen voor consumenten, plaatsvinden zonder aftrek, verrekening of opschorting uit welke hoofde dan ook.

De foto’s als eindproduct wordt slechts geleverd nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan.

Bij niet tijdige betaling behoudt opdrachtnemer zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te schorten dan wel stop te zetten.

Indien opdrachtgever niet binnen de in lid 1 genoemde termijn, dan wel niet binnen de ander overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft opdrachtnemer, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, behoudens dwingendrechtelijke bepalingen, het recht vanaf de vervaldag tot aan de dag van algehele voldoening, aan opdrachtgever wettelijke rente in rekening te brengen.

Opdrachtgever is bij niet tijdige of niet volledige betaling door opdrachtgever gerechtigd, zonder dat een hieraan voorafgaande ingebrekestelling is vereist, aan opdrachtgever (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening te brengen van 15% over het overeengekomen totaalbedrag met een minimum van € 50,-. Ook voor zover de daadwerkelijke kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen. Dit laatste geldt voor zover dwingendrechtelijke bepalingen zich hier niet tegen verzetten.

In afwijking van hetgeen in de leden 7 en 8 bepaald, zullen consumenten, eerst een schriftelijke ingebrekestelling ontvangen, waarbij een aanvullend termijn van 14 dagen vanaf de dag van ontvangst van deze ingebrekestelling wordt aangeboden om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen, alvorens deze in verzuim komen te verkeren.

De buitengerechtelijke incassokosten worden voor consumenten conform het Besluit Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) berekend.

Door opdrachtgever gedane betalingen zullen door opdrachtnemer ten eerste in minder worden gebracht op alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens op de opeisbare facturen die het langst openstaan.

Als de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, dan zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de betalingsverplichting, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling of schuldsanering in het kader van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) aan de zijde van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9. Annulering afspraak
In geval van annulering van een opdracht gelden de volgende bepalingen:

Bij annulering binnen zeven dagen voor de geplande opdracht brengt opdrachtnemer 25% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Bij annulering binnen 24 uur voor de geplande opdracht brengt opdrachtnemer 50% van het overeengekomen bedrag in rekening. In geval van no show brengt opdrachtnemer 100% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en zal opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde annuleringskosten.

Artikel 10. Verzetten afspraak
De opdrachtgever dient uiterlijk binnen zeven dagen de geplande opdracht te verzetten. Afspraken die worden verzet voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht, mits het verzetten van de afspraak een gevolg is van onvoorziene omstandigheden. De opdrachtgever dient de onvoorziene omstandigheid aan te kunnen aantonen. Indien de opdrachtgever de onvoorziene omstandigheden niet kan aantonen, is opdrachtnemer alsnog gerechtigd kosten in rekening te brengen.

Bij een verzoek tot het verzetten van de afspraak welke plaatsvindt minder dan zeven dagen voor de geplande opdracht brengt opdrachtnemer 20% van het overeengekomen bedrag in rekening.

Bij een verzoek tot het verzetten van de afspraak welke plaatsvindt minder dan 24 uur voor de geplande opdracht, zal opdrachtnemer 50% van het overeengekomen bedrag in rekening brengen.

Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om geplande opdrachten te verzetten of te annuleren indien opdrachtnemer geen uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Indien na het verzetten van de afspraak een prijswijziging plaatsvindt, kan de opdrachtgever geen aanspraak maken op het eerdere aanbod van opdrachtnemer. De consument heeft het recht om de overeenkomst te ontbinden, indien hij niet akkoord gaat met de prijswijziging.

Opdrachtgever is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van het verzetten van de afspraak en zal opdrachtnemer vrijwaren voor hieruit voortvloeiende aanspraken van deze derden.

Opdrachtnemer is gerechtigd alle reeds door opdrachtgever betaalde bedragen te verrekenen met de door opdrachtgever verschuldigde kosten voor het (te laat) verzetten van de afspraak.

Artikel 11. Recht op ontbinding
Opdrachtgever heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer opdrachtnemer tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en), tenzij deze tekortkoming gezien haar aard of geringe betekenis de ontbinding niet rechtvaardigt.

Opdrachtnemer dient in geval van een toerekenbare tekortkoming die niet blijvend of tijdelijk onmogelijk is, eerst schriftelijk in gebreke te worden gesteld met een redelijk termijn om alsnog haar verplichting(en) na te komen.

Het is de verantwoordelijkheid van opdrachtgever dat de ingebrekestelling opdrachtnemer daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Indien de opdrachtgever niet tijdig de benodigde informatie voor de uitvoering van de overeenkomst verstrekt of verzuimt tijdig aanwezig te zijn, terwijl dit voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is, dan wel indien opdrachtnemer kennis heeft genomen van omstandigheden die haar goede gronden geven om te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst op te schorten of te ontbinden.

Bij ontbinding van de overeenkomst door de opdrachtgever, wordt de gedane aanbetaling van opdrachtgever niet vergoed door opdrachtnemer.

Artikel 12. Overmacht
Wordt de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk door een oorzaak die opdrachtnemer niet kan worden toegerekend of waardoor nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van opdrachtnemer kan worden verlangd, dan is opdrachtnemer gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst te annuleren, of op te schorten, respectievelijk te wijzigen.

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: een omstandigheid die niet te wijten is aan de schuld van opdrachtnemer, en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening kan komen van opdrachtnemer.

Tot de in lid 2 genoemde overmachtsituatie worden ook, maar niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand, wanprestaties en overmacht van leveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteit-, internet-, computer-, en telecomstoringen, computervirussen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden, werkonderbrekingen en ziekte van opdrachtnemer.

Als de overmachtsituatie zich voordoet op het moment dat de verplichtingen van opdrachtnemer gedeeltelijk zijn nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen c.q. na te komen gedeelte te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen, als ware er sprake is van een afzonderlijke overeenkomst.

Vanaf het moment dat de overmachtsituatie tenminste 30 dagen heeft geduurd, mogen beide partijen de overeenkomst schriftelijk (gedeeltelijk) ontbinden.

Opdrachtnemer is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmachtsituatie enig voordeel geniet.

Artikel 13. Aansprakelijkheid
Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor enig schade die de opdrachtgever lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor enig schade, is opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de overeenkomst.

Indien opdrachtnemer aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor:

indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of gemiste besparingen;
schade, van welke aard dan ook, die ontstaat door aanlevering van onjuiste en/of onvolledige gegevens die door of namens de opdrachtgever zijn verstrekt;
kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door opdrachtnemer zijn geleverd;
het ontbreken van foto’s of het verloren gaan van bestanden die opdrachtnemer aan de opdrachtgever heeft geleverd;
het niet behalen van het beoogde doel van de opdrachtgever/tegenvallende resultaten;
het overschrijden van uitvoerings- of opleveringstermijnen;

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door opdrachtnemer geleverde diensten.

Artikel 14. Vervaltermijn
Een vordering tot schadevergoeding door opdrachtgever dient uiterlijk binnen 14 dagen nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij opdrachtnemer te zijn ingediend. Bij gebreke van een tijdige indiening van een vordering tot schadevergoeding vervalt het recht op schadevergoeding door de opdrachtgever.

Artikel 15. Intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht, alsmede andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde materialen berusten bij opdrachtnemer.

Opdrachtnemer verleent aan de opdrachtgever een beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor (on)bepaalde tijd om de foto’s te verveelvoudigen en openbaar te maken, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Deze licentie wordt slechts verleend nadat de opdrachtgever aan al zijn financiële verplichtingen op grond van de overeenkomst heeft voldaan. In de offerte en/of aanbieding zal opdrachtnemer vermelden of de licentie voor onbepaalde tijd of bepaalde tijd zal worden verleend. Indien de licentie voor bepaalde tijd wordt verleend door opdrachtnemer, zullen partijen een tijdsduur van gebruik met elkaar overeenkomen.

Opdrachtgever is niet bevoegd sub licenties te verlenen aan derden, noch zijn eigen licentie over te dragen. Opdrachtgever dient schriftelijke toestemming te vragen aan opdrachtnemer voor het inzenden van foto’s ten behoeve van wedstrijden en publicaties door derden.

Opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om haar naam in de foto’s te (laten) vermelden.

Opdrachtnemer zal voorafgaand aan de opdracht toestemming vragen aan de opdrachtgever om de foto’s openbaar te maken en te verveelvoudigen voor eigen promotiedoeleinden en publicatie, waaronder, maar niet uitsluitend, portfolio, website, social media, tijdschriftartikelen, in drukwerk en beursmaterialen. Opdrachtnemer houdt hierbij rekening met de belangen van de opdrachtgever.

Opdrachtnemer zal geen foto’s aan derden verkopen.

Opdrachtgever dient de persoonlijkheidsrechten, zoals vermeld in artikel 25 van de Auteurswet, in acht te nemen.

Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen elke aanspraak van derden gebaseerd op schending van alle intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 16. Boeteclausule
Bij inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten door de opdrachtgever, bedoeld in artikel 15 van deze algemene voorwaarden, verbeurt opdrachtgever ten gunste van opdrachtnemer een, zonder rechterlijke tussenkomst, onmiddellijk opeisbare boete van € 1000,-. En van € 500,- voor iedere kalenderdag dat de overtreding voortduurt, met een maximum van € 5000,-.

Het boetebeding, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, doet geen afbreuk aan de overige rechten van opdrachtnemer waaronder het recht om naast de boete een schadevergoeding te vorderen.

Artikel 17. Uitsluiting herroepingsrecht
Alle diensten en producten welke door opdrachtnemer worden geleverd, zijn uitgesloten van het herroepingsrecht. De producten en/of diensten worden op maat gemaakt en zijn bestemd voor een specifiek persoon c.q. specifieke personen. Opdrachtgever gaat er uitdrukkelijk mee akkoord dat hij afstand doet van de bedenktijd en het daarbij horende herroepingsrecht.

Artikel 18. Klachten
Klachten over de uitvoering van de overeenkomst en/of bezwaren tegen een factuur dienen uiterlijk binnen vijf dagen na factuurdatum schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer.

Klachten over de geleverde foto’s dienen uiterlijk vijf dagen na ontvangst hiervan schriftelijk te worden voorgelegd aan opdrachtnemer.

Na de termijn van vijf dagen worden klachten en/of bezwaren niet meer in behandeling genomen en vervalt het recht op reclame voor de opdrachtgever.

De in dit artikel opgenomen bepalingen gelden voor zover dwingendrechtelijke bepalingen met betrekking tot consumenten zich hier niet tegen verzetten.

Ingediende klachten en/of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Opdrachtnemer zal te allen tijde reageren op een klacht en/of bezwaar, welke tijdig is ingediend. Indien de klacht en/of bezwaar naar het oordeel van opdrachtnemer gegrond is, zal opdrachtnemer de verplichting alsnog nakomen, hetzij een evenredig deel van de factuur crediteren.

Artikel 19. Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid
Wanneer één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, tast dit de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat opdrachtnemer bij het opstellen van deze algemene voorwaarden voor ogen had.

Artikel 20. Toepasselijk recht
Op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn is het Nederlands recht van toepassing.

De Nederlandse rechter in het arrondissement waar opdrachtnemer is gevestigd, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij een wettelijke bepaling anders bepaald.Deze algemene voorwaarden is gemaakt door jurist: Inge de Kruijf/ De Kruijf Rechtshulp

Gegevens videograaf
Telefoon +31 (0)621479719

kvk: 89485149

BTW: NL004733064B47

Gegevens fotografe
Telefoon: +31 (0)620259387

kvk: 78135214

BTW : Nl003290212B34


Algemene voorwaarden